پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

کوزه گراین روزها و همه روزها حواسمان به این رباعی خیام حکیم باشد که بر سنگ قبرش چنین نوشته اند:

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

                           دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نا گاه یکی کوزه بر آورد خروش

                         کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

همچنین ببینید

زندگی

بدون شرح