شنبه 8 مهر 1402

زندگی چیزی بجز انتخاب کردن نیست

چون اصل مفهوم این متن در زبان انگلیسی معنا دارد، لذا متن انگلیسی آن را آورده ام.

 

 

What is life ?

زندگی چیست؟

They said : it’s something Between B to D

آنها گفتند: چیزی است بین B & D

 

Birth to Death

زندگی و مرگ

 

but between B and D there is C.

اما بین B & D کلمه C است

C : It’s your Choice.

و C انتخاب توست

Make best choices in your life

بهترین انتخاب ها را در زندگی ات بکن

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستماتیک یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …