دوشنبه 4 مهر 1401

تعاریف کلیدی: جهل، وهن، شک، ظن و گمان، یقین

شک یقیندر مبانی علمی اسلامی 5 سطح برای اطمینان در موضوعات بیان می شود.

1- جهل: عدم اطمینان مطلق است.

2- وهن: اطمینان کمتر از 50% است. در مقابل ظن است. بین 1% تا 49% است.

3- شک: تردید 50 – 50 است.، بین دو حالت. به طوریکه به هیچ طرفی تمایل نداشته باشد.

4- ظن: تردید بیشتر از 50% به یک سو است. وقتی که فرد احتمال بیشتر از 50% برای درستی مطلبی می دهد به آن ظن و گمان می گویند. بین 51% تا 99% است.

5- یقین: اطمینان کامل 100% به موضوعی است.

 

 

همچنین ببینید

غم واقعی

غم واقعی

بدون شرح غم واقعی