شنبه 13 خرداد 1402

شاخص های اثباتی یا نفی ای انتخاب رییس جمهور (شاخص چهار)

در مقالات قبل بیان کردیم که برای انتخاب اصلح یکی از روش های مناسب حذف پاسخ هایی است که از عدم صحیح بودن آنها مطمئن هستیم؛ و محدود کردن گزینه ها به تعداد حداقلی و در نتیجه ساده کردن تصمیم گیری.

یعنی ما در انتخاب اصلح از میان هشت گزینه موجود، یکی یکی گزینه های نامناسب را حذف، تا به دو سه گزینه بهتر برسیم، و نهایتاً بهترین را انتخاب کنیم.

یکی از دوستان می گفت اگر اینطور عمل کنیم کسی باقی نمی ماند. چون هیچیک از کاندیداها صلاحیت کامل ندارند! پس همه حذف خواهند شد.

پاسخ ایشان این است که جواب مسئله، آخرین گزینه باقی مانده است. یعنی آخرین کسی که در روند بررسی حذف می شود، همان گزینه اصلح است، اگر چه ممکن حتی نمره قبولی نداشته باشد. (مثلاً نمره اش 40 از 100 باشد) ولی بالاخره نسبت به بقیه بهترین است، پس اصلح (صالح ترین، عبارتی نسبی است) است؛ و باید به همان فرد رأی داد.

همچنین ببینید

نظام تدبیر

به بهانه اعتراضات و اغتشاشات 1401: باز خوانی یک مطلب قدیمی

در دو سه هفته اخیر کشورمان شاهد اعتراضات و به تبع آن اغتشاشاتی شد که …