چهارشنبه 17 خرداد 1402

چک لیست وضعیت قرارگاه فرهنگ در کشور

ما فرزندان دلیل هستیم، و آنجا می رویم که دلایل راهنمایی مان کنند. برای ارزیابی و ارزشیابی هر موضوعی شاخص و خط کش نیاز است. اگر خط کش استانداردی وجود داشته باشد، آنگاه می توان با اطمینان و به دور از سوگیری و حب و بغض های فردی و گروهی و … نسبت به مسایل پیرامونی مان قضاوت و اظهار نظر کنیم.

لذا در موضوع تعیین وضعیت قرارگاه فرهنگ نیز باید شاخص هایی داشته باشیم، تا با استفاده از آن خط کش بسنجیم که قرارگاه مطلوب مان در چه وضعیتی قرار دارد. با این شاخص هاست که مشخص خواهد گشت، آیا ما توانسته ایم به مطالبات رهبری درباره ایجاد قرارگاه فرهنگ عمل نماییم، یا نه.

برای همین با استفاده از تعاریف استاندارد و علمی قرارگاه فرهنگ مطلوب، که رسالت قرارگاه را مدیریت جامع فرهنگ کشور تعریف نموده، چک لیست زیر ارائه می گردد.

لازم به ذکر است اولاً مبانی این موارد در مقاله زیر قبلاً تحت عنوان «یکصد و ده سوال از متولیان نظام سازی فرهنگ» مطرح شده بود، و اینک تبدیل به چک لیستی عملیاتی برای ارزیابی و ارزشیابی شده است.

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3369

و ثانیاً دسته بندی سوالات بر اساس محورهای اصلی مدیریت فرهنگ انجام گردیده است.

امید آن که متولیان امر مدیریت فرهنگ به آن توجّه نمایند.

همچنین ببینید

نظام تدبیر

به بهانه اعتراضات و اغتشاشات 1401: باز خوانی یک مطلب قدیمی

در دو سه هفته اخیر کشورمان شاهد اعتراضات و به تبع آن اغتشاشاتی شد که …