شنبه 12 فروردین 1402

طبقه بندی محوری محصولات (CPC)

آن چیزی را که نتوان شمرد نمی توان مدیریت نمود. این یک شعار رایج متخصصین آمار در همه جای دنیاست. بنابراین مدیران سیستم های مدیریتی گوناگون همواره در صدد ایجاد نظامات آماری برای حوزه مربوطه شان هستند.

بدین منظور سازمان آمار ایران نیز اقدام به انتشار چنین اسنادی نموده است. البته این اسناد مربوطه به همه حوزه های کاری است؛ که مقولات فرهنگی در درون آنها وجود دارد.

به نظر می رسد که این سند برای مطالعه مدیران و برنامه ریزان در همه حوزه های مدیریتی و نیز مدیران و برنامه ریزان و خبرگان فرهنگی ارزشمند باشد.

این سند در دو قسمت ارائه است.

طبقه بندی محوری محصولات (CPC) 1

طبقه بندی محوری محصولات (CPC) 2

 

 

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …